Samenwerkingsverband 30.06

SWV PO 3006
Binnen Samenwerkingsverband PO 30.06 werken 95 scholen voor Basisonderwijs, waaronder 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 5 scholen voor Speciaal Onderwijs, samen in de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Veghel en Sint-Oedenrode.

 

Missie
“Partijen zien in het realiseren van Passend Onderwijs in ultieme zin de opdracht die ze hebben om voor alle kinderen waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn in de regio betekenisvol onderwijs te bieden, dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind als aan de behoeften van de samenleving.

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om iedere leerling onderwijs en ondersteuning te bieden.
In het nieuwe stelsel staan onderwijsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kan de gewenste ondersteuning worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig?
Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. Goed onderwijs wordt gerealiseerd door leerkrachten met pedagogische en didactische kwaliteiten, in een klimaat van hoge verwachtingen, met een hoge mate van ouderbetrokkenheid, waar aandacht is voor talentontwikkeling, binnen een cultuur waarin resultaten op alle niveaus zichtbaar worden gemaakt.
De invoering van Passend Onderwijs is nauw verbonden met de Transitie Jeugdzorg. De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk overeen:
Positief opvoeden, meer aandacht voor preventie, uitgaan van eigen kracht, gewone ondersteuning waar het kan; speciaal waar het moet.
Het leidende principe is: één kind, één gezin, één plan, één contactpersoon. Om beide grote veranderopgaven te laten slagen, is een samenhangende aanpak nodig.

 

SKOSO
Met ingang van 01-08-2016 krijgen alle besturen binnen het samenwerkingsverband middelen om zelf arrangementen voor kinderen binnen het basisonderwijs toe te kennen. De doelgroep betreft de circa 5% van alle kinderen, waarvoor de basisondersteuning ontoereikend is.
SKOSO heeft ervoor gekozen om voor invulling van deze arrangementen voor kinderen interne expertise in te zetten.

Schoolspecifiek
Binnen de basisondersteuning komen we tegemoet aan onderwijsbehoeften van leerlingen.
Heeft een kind onderwijs/begeleidingsbehoeften die de basisondersteuning (inspectiekader) overstijgen, dan maken we als school gebruik van de procedure om passend onderwijs voor een kind te realiseren. In deze procedure is de bovenschools deskundige de contactpersoon/participant van SKOSO naar het SWV 3006.
Middels een Multi disciplinair overleg (MDO), voorgezeten door een trajectbegeleider van SKOSO, wordt met betrokkenen (ouders, school, externen) besproken welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften nodig zijn voor de ontwikkeling van een kind.
Als blijkt dat voor een kind meer of andere ondersteuning nodig is, wordt door de bovenschools deskundige/ trajectbegeleider een arrangement bij het SWV 3006 aangevraagd.
Voor kinderen met spraak- taalproblemen en visus(zien) problemen loopt de procedure via respectievelijk “De Taalbrug” en “Visio”.
Kijk voor meer informatie op www.samenwerkingsverband3006.nl