Ouderraad

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De ouderraad tracht dit te bereiken door als vertegenwoordiger van de ouders op te treden in overlegsituaties en samenwerkingsverbanden met schoolleiding en team van de school.

Deze samenwerking resulteert onder andere in de volgende activiteiten:

1.  Informatie ouderavonden, sport- en speldagen, viering Sinterklaas/Kerst/Pasen, schoolkamp en schoolverlatersdag groep 8, afscheidsavond, carnaval en de verjaardagen van leerkrachten;
2. het verlenen van hand- en spandiensten, organiseren van vervoer; 
3. de organisatie van de ophaaldienst oud papier en de kledinginzameling;  
4. regelmatig overleg met de directie;

 

Vergaderingen

Voor een goede afstemming met het dagelijks bestuur van de school en het schoolteam is er altijd 1 lid van het team aanwezig tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. Voor schooljaar 2018- 2019 is dit Myriam Gevers. De directeur zal indien nodig ook aanschuiven tijdens de vergaderingen. De Medezeggenschapsraad en de ouderraad zorgen altijd voor een goede uitwisseling van informatie onderling.

Alle ouders kunnen punten aandragen die tijdens de vergadering besproken moeten worden. Deze  punten kunnen worden doorgegeven aan een van de leden van de ouderraad of via or@bsdesprongh.nl

 

Data vergaderingen schooljaar 2018-2019:

Maandag 1 oktober 2018

Donderdag 29 november 2018 + MR

Dinsdag 8 januari 2019

Dinsdag 12 maart 2019

Dinsdag 7 mei 2019

Donderdag 13 juni 2019 + MR

 

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten van de ouderraad zoals: sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsviering, sportdagen enz. Voor dit schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op € 15,00 per kind. Voor kinderen die later instromen is een regeling getroffen. Er kan een extra bijdrage gevraagd worden i.v.m. duurdere activiteiten zoals schoolreisje en/of schoolkamp.

 

Ouderhulp bij activiteiten

Het organiseren van de diverse activiteiten voor de leerlingen kan niet gedaan worden zonder de hulp van ouders. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de informatie avonden, wordt er d.m.v. inschrijflijsten hulp gevraagd bij de diverse activiteiten die gepland staan tijdens het schooljaar. Alle ouders wordt gevraagd bij een aantal activiteiten aan te geven om te helpen. Daarnaast kan er tijdens het schooljaar nog hulp gevraagd worden bij activiteiten en/of excursies die bij aanvang van het schooljaar nog niet ingepland waren. Het kan gaan om het begeleiden van een groepje kinderen gedurende een les maar ook het vervoeren van en naar een locatie kan behoren tot de hulpvraag.

 

Middels onderstaande downloads kunt u meer achtergrondinformatie vinden over de oudervereniging.

Huishoudelijk regelement
- Statuten

De vereniging verzorgt ook de coördinatie rondom het inzamelen van oud papier en kleding.

Kledinginzameling: Op 9 oktober 2018 zal de eerste keer kleding worden ingezameld op het plein voor de school. U kunt uw kleding in een afgesloten zak aanbieden op maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktober tussen 8.15 uur en 9.00 uur. 

Oud papier wordt tweemaal per maand ingezameld. In dit formulier ziet u de exacte data en de indeling van de verantwoordelijke ouders. 

De afspraken omtrent de kledinginzameling en het oud papier vindt u hier

 

Samenstelling

Samenstelling ouderraad 2018-2019

Leden van de Ouderraad worden voor 3 jaar gekozen. Mede door verhuizing en doordat leerlingen de school verlaten ontstaan regelmatig vacatures. Deze worden ruim voor de verkiezing bekend gemaakt zodat ouders zich kandidaat kunnen stellen.

 

Bestuur

Voorzitter : Claudia van Weert 
Secretaris : Mariëlle van Krieken 
Penningmeester : Monique van den Bogaard

 

Leden 
Daniëlle van Nuland

Claudia van Creij

Jolanda van Osch

Femke van Hout

  

  

 

Klassenouders

Elke groep heeft zijn eigen klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon en een spreekbuis voor ouders/verzorgers met de groepsleerkracht en de directie. 

Schooljaar 2018-2019

- Groep 1-2-3: Femke en Claudia

- Groep 4-5-8: Mariëlle en Daniëlle

- Groep 6-7   : Monique en Jolanda

 

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: or@bsdesprongh.nl.