Medezeggenschapsraad

Aan alle scholen is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders van de betrokken scholen . De medezeggenschapsraad heeft behalve een adviserende rol ook de bevoegdheid om al dan niet instemming te verlenen aan beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de eigen school. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De directeur van de school woont namens het bevoegd gezag de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij. Als u punten wil aanleveren voor de MR vergadering kunt u contact opnemen met een van de leden. Het regelement van de MR is hier te vinden.

mailadres: mr@bsdesprongh.nl

Data vergaderingen MR 2018-2019:

 

Maandag 1 oktober: MR
Donderdag 29 nov: MR en OR

Woensdag 12 december: GMR
Maandag 18 februari: MR
Woensdag 27 februari: GMR
Dinsdag 7 mei: MR

Donderdag 13 juni: MR en OR

Donderdag 20 juni: GMR

 

Namens de ouders:

Peter van Roosmalen en Jeroen Kaarsemaker  

 

Namens het personeel:

Trudis Werners (voorzitter) : twerners@bsdesprongh.nl

Rosanne van de Rijt: rvanderijt@bsdesprongh.nl

 

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR. Voorwaarde is wel dat het om bevoegdheden gaat die voor alle of een meerderheid van de scholen onder het bestuur van belang zijn. Als het alleen belangrijk is voor een specifieke school dan mag de MR er iets over zeggen, maar de GMR niet. In de GMR zijn 7 ouders en 7 personeelsleden afgevaardigd, per school een ouder en een personeelslid. De directeur bestuurder is als vertegenwoordiger van het bestuur en adviseur aanwezig bij de vergaderingen.

Peter van Roosmalen en Trudis Werners zitten namens onze school in de GMR.