Waar staan we voor?

In het voorjaar van 2016 hebben we met team, ouders en kinderen onze visie herijkt. Hieruit is onderstaande missie ontstaan:
 

‘Op de Sprongh nemen kinderen en leerkrachten samen de regie en de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. Leerkrachten zijn er voor het kind, hun groei en sluiten aan op hun behoeften. De Sprongh spreekt talenten van kinderen aan en stimuleert hen echt ergens voor te gaan door ondernemend op ontdekkingsreis te gaan. Op basisschool de Sprongh zijn we van toegevoegde waarde en leggen we de lat hoog.’

Bij het realiseren van deze missie maken we gebruik van onze krachten, onze kernkwaliteiten. Basisschool de Sprongh kenmerkt zich volgens ouders en team middels de volgende kwaliteiten: Betrokken, onderzoekend, geborgenheid, adaptief en enthousiasme.


In de toekomst willen we gebruik blijven maken van deze talenten en ons hierbij laten leiden door onze kernwaarden. Waar staan we voor, wat vinden we belangrijk en hoe willen we zijn als school? Ouders en team zijn hiervoor bij de volgende kernwaarden uitgekomen: Samenwerkend, zelfverantwoordelijkheid, ondernemend en authenticiteit.

We stellen onszelf een gewaagd doel voor 2020 welke ons helpt richting te geven: 
‘We sluiten continu aan bij de behoefte van onze populatie en ontwikkelen gericht. We zijn een school welke een integraal onderwijsaanbod heeft waarbij de individuele ontwikkeling van kinderen centraal staat. We gaan uit van de talenten van kinderen en laten hen vooral samenwerkend en handelend bezig zijn. Kinderen dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en de leerkracht is begeleider in dit proces. De school fungeert als hart van Olland en werkt actief samen met ouders en andere partners in de omgeving.’

 

 

De koers

De komende jaren richten we onszelf op de volgende punten:

  • Ontwikkelen van een integraal, thematisch aanbod van onze zaakvakken. Hierbij integreren we cultuur, wetenschap en techniek, burgerschap en de 21 eeuwse vaardigheden. 
  • Vergroten van de zelfverantwoordelijkheid en betrokkenheid van leerlingen. Dit doen we onder andere door te werken vanuit individuele en groepsdoelen, Kids Skills en  coöperatief leren. 
  • Onderzoeken van de mogelijkheden om gepersonaliseerd te leren middels ICT ondersteuning en portfolio's
  • We intensiveren onze kindgesprekken. Vanaf groep 3 voeren wij gesprekken omtrent de ontwikkeling van het kind met leerkracht, ouder en kind. 
  • Versterken van de samenwerking met ouders en de omgeving. We betrekken hen intensief bij de ontwikkeling van ons thematisch onderwijs. 
  • Ontwikkelen van de vaardigheden van leerkrachten om het eigen onderwijs te ontwerpen. We versterken het samenwerkend leren en houden onze kennis omtrent de leerlijnen up to date. Door deze manier van werken, en een intensieve samenwerking met studenten, vergroten we daarnaast het onderzoekend leren van het team. 
  • We behouden onze goede resultaten en blijven kritisch kijken naar de onderwijskwaliteit. 

 

Een uitgebreidere beschrijving van onze visie, het schoolplan 2015-2019 en de bijbehorende jaarplannen zijn op te vragen via de directeur. 

Uitwerking van de informatieavond ten aanzien van onze visie op 3 oktober 2016:

- Powerpointpresentatie
- Terugkoppeling naar aanleiding van vragen